ban activitycpd

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 นายอาทิตย์ สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ร่วมในพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี