ban activitycpd

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 นายอาทิตย์ สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมาย ให้นายนิวัฒน์ สุกดำ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตร “การพัฒนาสินค้าทางการเกษตรด้วยนวัตกรรมการแปรรูปสู่ Thailand 4.0 และเทคโนโลยีการสกัดน้ำมันสมุนไพร ด้วยชุดเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีขั้นสูง” ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม