ban activitycpd

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ได้รับมอบหมายจาก สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ด้านการบริการจัดการแก่บุคลากรของสหกรณ์การเกษตรลำลูกกา จำกัด เป็นการเสริมสร้างการเรียนรู้ร่วมกันในการขยายธุรกิจและพัฒนาคุณภาพสินค้า/บริการของสหกรณ์ การศึกษาดูงานการบริหารจัดการ/การผลิตเมล็ดพันธุ์/การปลูกผักปลอดสาร ถือได้ว่าเป็นองค์ความรู้ที่จะนำไปปฏิบัติต่อยอดการพัฒนาอาชีพของสมาชิกสหกรณ์ในอนาคต ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และสมาชิกสหกรณ์ จำนวน 25 ราย ณ สหกรณ์นิคมลานสัก จำกัด จังหวัดอุทัยธานี