ban activitycpd

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 นายพิทักษ์ อุ่นทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 พร้อมด้วยคณะ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนิน
เลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค โดยมีนายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในการจัดกิจกรรม ณ วัดชินวราราม จังหวัดปทุมธานี