ban activitycpd

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจาก สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ และสหกรณ์ รวมทั้งหมด
11 คนเข้าร่วม อบรมเพื่อทดสอบการใช้ Application SME สบายใจ  ณ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์โดยมีนายประเสร็ฐ หวังรัตนปราณี อุปนายกคนที่สามและประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชี กล่าวเปิดงาน