ban activitycpd

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 นายทวีศักดิ์ อสุชีวะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในการประชุม
บุคลากรเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาของระบบตรวจการสหกรณ์ การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ และการตรวจสอบสหกรณ์โดยสมาชิกสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี หารือประเด็นปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาของระบบตรวจการสหกรณ์การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ และการตรวจสอบสหกรณ์โดยสมาชิกสหกรณ์ ซึ่งจะได้สรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาของระบบตรวจการสหกรณ์ การตรวจสอบกิจการ และการตรวจสอบสหกรณ์โดยสมาชิกสหกรณ์ รวมทั้งข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบการตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริตในสหกรณ์ ส่งถึงกรมส่งเสริมสหกรณ์ต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 27 คน ณ ห้องประชุมปทุมทอง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี