ban activitycpd

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นายนิวัฒน์ สุกดำ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ประชุมหารือการขยายผลซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ไปยังพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน การ เตรียมความพร้อมของสหกรณ์ที่จะเข้าร่วมโครงการ โดยมีนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า ผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 ผู้แทนจากสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม และผู้ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า อาคาร 1 ชั้น 4 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์