ban activitycpd

วันที่ 15 ธันวาคม 2562 นางนงค์นุช พุ่มประดล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ของสหกรณ์เคหสถานเมืองลำลูกกา จำกัด
ณ หอประชุมเทศบาลตำบลลำลูกกาโดย สหกรณ์ฯได้ติดตามและเร่งรัดการเข้าตรวจและรับรองงบการเงินฯ ปี 2557 - 2562 ตลอดจนการขอสินเชื่อเพื่อปลูกสร้างบ้าน เฟส 2 สำหรับสมาชิกสหกรณ์จากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)