ban activitycpd

วันที่ 15 ธันวาคม 2562 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่/ผู้แทนจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เทศบาลตำบลหลักหก และเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคง
ร่วมกันประชุมชี้แจงทำความเข้าใจและให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาที่อยู่อาศัย การกำหนดขอบเขตการสร้างที่อยู่อาศัย และกำหนดชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ริมคลองเปรมประชากร ตามแบบแผนผังบ้านที่วางไว้ ณ อาคารโดมเอนกประสงค์โรงเรียนวัดรังสิต ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี