ban activitycpd

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 นางธีระนาฏ ส่งช่วย ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนหลักหก จำกัด ประจำเดือนธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหลักหก ในการนี้ นางธีระนาฏ ส่งช่วย ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งฯ ได้แนะนำส่งเสริมแนวทางการจัดทำบัญชี การบันทึกบัญชีของสหกรณ์ ตลอดจนตอบข้อซักถามต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในรูปแบบสหกรณ์บ้านมั่นคง แก่คณะกรรมการสหกรณ์ โดยการประชุมเป็นไปตามวาระที่กำหนด