ban activitycpd

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 นายสมบูรณ์ เนียมแตง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ได้รับมอบหมายจากสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมประชุมการพิจารณารางวัลเลิศรัฐของหน่วยงานราชการ
จังหวัดปทุมธานี ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี