ban activitycpd

วันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2562 สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นายนิวัฒน์ สุกดำ ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม
เชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดปทุมธานี 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) และจัดทำแผนปฎิบัติราชการจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ รอยัล ฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนส์ สปา ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก