ban activitycpd

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 นายทวีศักดิ์ อสุชีวะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ทำหน้าที่ประธานอนุกรรมการ
พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้ระดับจังหวัด และเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรอง แผนงานโครงการของสหกรณ์ที่ขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ สัญญาละไม่เกิน 5,000,000 บาท เพื่อเป็นทุนในการดำเนินงานของสหกรณ์ โดยสหกรณ์ที่ประสงค์ขอกู้เงินจำนวน 3 สหกรณ์ ดังนี้ 1) สหกรณ์การเกษตรลาดหลุมแก้วพัฒนา จำกัด ขอกู้เงินจำนวน 5,000,000 บาท วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการจัดหาสินค้ามาจำหน่าย 2) สหกรณ์การเช่าซื้อดินธัญบุรี จำกัด ขอกู้เงินจำนวน 4,000,000 บาท วัตถุประสงค์ เพื่อให้สมาชิกกู้ยืม 3) สหกรณ์เคหสถานเก้ามงคลพัฒนา จำกัด ขอกู้เงินจำนวน 1,120,000 บาท วัตถุประสงค์ เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานของสหกรณ์ ณ ห้องประชุมปทุมทอง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี