ban activitycpd

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นายกอบเกียรติ ปัญญาโรจน์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส และ นางกัญญณัช ศิวะตระกูล นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา
การบริหารการจัดการสหกรณ์ เข้าตรวจติดตามการใช้เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ณ สหกรณ์เคหสถานเก้ามงคลพัฒนา จำกัด