ban activitycpd

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 คณะตรวจการสหกรณ์ประจำจังหวัดปทุมธานี ได้เข้าตรวจการสหกรณ์การเกษตรเมืองปทุมธานี จำกัด ณ ที่ทำการของสหกรณ์ อำเภอเมือง ตามแผนปฏิบัติงาน
ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยประเด็นสำคัญที่เข้าตรวจสอบคือ เรื่องการดำเนินธุรกิจ เรื่องระเบียบข้อบังคับ และเรื่องข้อมูลทั่วไปของสหกรณ์ ซึ่งกลุ่มตรวจการสหกรณ์จะรายงานให้นายทะเบียนสหกรณ์ได้รับทราบต่อไป