ban activitycpd

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นางฉลวย ชาญสวัสดิ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี เป็นประธานจัดการประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ พ.ศ. 2563 จังหวัดปทุมธานี
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนสหกรณ์ประเภทต่างๆ พร้อมด้วยคณะกรรมการเครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัดปทุมธานี และเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ในการนี้สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า การจัดงานในปีนี้มีแนวคิดให้ขบวนการสหกรณ์เป็นแกนหลักในการจัดงาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสนับสนุน เนื่องจากเป็นวันสำคัญที่สหกรณ์จะต้องรําลึกเสมอว่าเป็นวันเกิดขึ้นของสหกรณ์ในประเทศไทยซึ่งพระบิดาสหกรณ์ (พระราชวรวงค์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ) ได้จัดตั้งสหกรณ์ขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2459 โดยที่ประชุมร่วมกันแสดงความคิดเห็น และสรุปว่าจะมีการจัดงานทั้งภาคเช้ามีการทําบุญถวายเพลพระ โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจะเป็นเจ้าภาพ และช่วงบ่ายจะมีการจัดพิธีวางพานพุ่ม และอ่านสาส์นนายกรัฐมนตรี และกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างสหกรณ์ด้วยกันเพื่อสร้างเครือข่ายภายในจังหวัดปทุมธานีให้เข้มแข็งต่อไปโดยเครือข่ายสหกรณ์รับเป็นเจ้าภาพ