ban activitycpd

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 คณะตรวจการสหกรณ์ประจำจังหวัดปทุมธานี ได้เข้าตรวจการสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จำกัด
ณ ที่ทำการของสหกรณ์ ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2563 ซึ่งกลุ่มตรวจการสหกรณ์จะรายงานให้นายทะเบียนสหกรณ์ได้รับทราบต่อไป