ban activitycpd

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นายวุฒินันท์ มีศิริภัทรกุล นักวิชาการสหกรณ์ปฎิบัติการ และนางสาวหฤทัย จีนพันธ์ นักวิชาการสหกรณ์ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เข้าแนะนำ
เรื่องการจัดเก็บรายละเอียดประกอบการปิดบัญชีประจำปีแก่คณะกรรมการสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนหลักหก จำกัด ณ ที่ทำการชั่วคราวของสหกรณ์ฯ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี