ban activitycpd

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมหารือการวางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ประจำปี 2563 ภายใต้โครงการแปลงใหญ่ข้าว
โดยการดำเนินงานได้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายกับสหกรณ์นิคมลานสัก จำกัด จังหวัดอุทัยธานี ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม และจะเข้ามาช่วยดูแลกระบวนการเพาะปลูกเมล็ดพันธุ์ รวมทั้งการประสานงานบริษัทเอกชนที่จะรับซื้อผลผลิตเมล็ดพันธุ์ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรลำลูกกา จำกัด ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ฝ่ายจัดการ และสมาชิกสหกรณ์ ที่สนใจและมีความพร้อมที่จะปลูกเมล็ดพันธุ์. ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรลำลูกกา จำกัด