ban activitycpd

วันที่ 13 กุมภาพันธุ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายทวีศักดิ์ อสุชีวะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุม Web conferrence
ร่วมกับ กษ.ทั้ง 76 จังหวัด เพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามแผนป้องกันและเผชิญเหตุภัยแล้งด้านการเกษตร ปี 2562/63 และติดตามสถานการณ์การเผาเศษซากพืชหรือวัชพืช และวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่การเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี