ban activitycpd

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 คณะตรวจการสหกรณ์ประจำจังหวัดปทุมธานี ได้เข้าตรวจการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสถาบัน เอ ไอ ที จำกัด ณ ที่ทำการของสหกรณ์ ตามแผนปฏิบัติงาน
ประจำปี พ.ศ. 2563 ซึ่งกลุ่มตรวจการสหกรณ์จะรายงานให้นายทะเบียนสหกรณ์ได้รับทราบต่อไป