ban activitycpd

วันที่ 2 มีนาคม 2563 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานสหกรณ์ปทุมธานี และประชุมติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องและข้อร้องเรียน
ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดปทุมธานี พร้อมทั้งติดตามเรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้ของสมาชิก อีกทั้งได้รับฟังปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน พร้อมทั้งชี้แนะแนวทางการทำงานแก่บุคลากร โดยมีนางฉลวย ชาญสวัสดิ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี