ban activitycpd

วันที่ 9 มีนาคม 2563 นางฉลวย ชาญสวัสดิ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ครั้งที่ 1/2563 โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี เพื่อติดตามแผนและผลการปฏิบัติงาน การเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2563 ผลการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่อง การชำระบัญชี การจัดทำแผนงานประจำปี และงบการเงินประจำปี ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ผลการปฏิบัติงานตามแผนการแนะนำ ส่งเสริม พัฒนาและแก้ไขปัญหาสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร โดยเน้นย้ำให้มีการกำกับตรวจสอบดูแลติดตามอย่างเคร่งครัด