ban activitycpd

วันที่ 9 มีนาคม 2563 นางฉลวย ชาญสวัสดิ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาข้อหารือ ครั้งที่ 1/2563 ตามระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์
ว่าด้วยข้อหารือการดำเนินการตามกฏหมาย ระเบียบ คำสั่ง ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ หรือนายทะเบียนสหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี