ban activitycpd

วันที่ 16 มีนาคม 2563 นายประกอบ เผ่าพงศ์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 1,2 และส่วนกลางพร้อมด้วย นางฉลวย ชาญสวัสดิ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี และนางสาวณัฐณิชา สงชู
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมติดตามโครงการตามแผนการตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รอบที่1 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 2 และส่วนกลาง (นายฉันทานนท์ วรรณเขจร) ณ ห้องประชุมบัวหลวง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณาการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดได้แก่ 1.โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 2.การแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร 3.โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ 4.โครงการธนาคารสินค้าเกษตร