ban activitycpd

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นางฉลวย ชาญสวัสดิ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี และคณะ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาข้อหารือ ครั้งที่ 3/2563 ตามระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์
ว่าด้วยข้อหารือการดำเนินการตามกฏหมาย ระเบียบ คำสั่ง ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ หรือนายทะเบียนสหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี