ban activitycpd

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 นางนงค์นุช  พุ่มประดล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมด้วย นายกอบเกียรติ ปัญญาโรจน์ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 และคณะ ร่วมประชุมหารือการเชื่อมโยงในการจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์ (ข้าวสารสหกรณ์ น้ำดื่ม สินค้าอุปโภค-บริโภค เป็นต้น) ระหว่างผู้แทนสหกรณ์การเกษตรคลองหลวงจำกัด ผู้จำหน่ายสินค้าของสหกรณ์ กับ ผู้แทนสหกรณ์เคหสถานเก้ามงคลพัฒนา จำกัด ผู้ซื้อสินค้า ซึ่งสหกรณ์เคหสถานเก้ามงคลพัฒนา จำกัด มีแผนงานที่จะจัดหาสินค้าฯ ให้กับสมาชิกเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือนร้อน ในช่วงของสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชี้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยสหกรณ์ฯ ได้รับอนุมัติเงินกู้จากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ อัตราดอกเบี้ยต่ำ เพื่อใช้ในการดำเนินงานการจัดหาสินค้ามาจำหน่ายให้กับสมาชิก ณ ห้องประชุมโรงสีสหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จำกัด ตำบลคลองเจ็ด อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี