ban activitycpd

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 นางฉลวย ชาญสวัสดิ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดปทุมธานีร่วมมอบสิ่งของ
บริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้แก่สำนักงานจังหวัดปทุมธานี โดยมีนายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นรับมอบสิ่งของบริจาค ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี