ban activitycpd

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 นางฉลวย  ชาญสวัสดิ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี  เข้าร่วมประชุมพิจารณาโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดระดับจังหวัด
ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี โดยมีนายพงศธร  กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานการประชุมในวันนี้ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแปลงใหญ่ จำนวน 4 แปลง คือ 1.กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 16 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 2.กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 13 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 3.กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว หมู่ 2 ตำบลลำลูกกา  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 4.กลุ่มผู้เลี้ยงปลาดุกลำไทร ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี  โดยที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการที่กลุ่มแปลงใหญ่ขอรับการสนับสนุนในครั้งนี้