ban activitycpd

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 นางฉลวย ชาญสวัสดิ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดปทุมธานี  เข้าร่วมการจัด
กิจกรรมวันรวมน้ำใจมอบให้กาชาดจังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของจัดงานกาชาดจังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้เป็นทุนในการดำเนินกิจกรรมสาธารณกุศลช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย การสงเคราะห์ผู้ยากไร้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี โดยมีนายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการรับมอบเงินหรือสิ่งของรางวัล ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี