ban activitycpd

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 นางฉลวย ชาญสวัสดิ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1-3 เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจง
แนวทางการขับเคลื่อนงาน โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน และโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร เพื่อทำความเข้าใจโครงการแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ผ่านสถาบันเกษตรกร และซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนงานโครงการ ดังกล่าว สามารถนำไปปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย ซึ่งมีรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายอัชฌา  สุวรรณนิตย์ กล่าวเปิดการประชุม พร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องโดยถ่ายทอดสัญญาณผ่านโปรแกรม Zoom จากสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์