ban activitycpd

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 นางฉลวย ชาญสวัสดิ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และสหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จำกัด เข้าร่วมประชุม
รับฟังการชี้แจงจาก กระทรวงพาณิชย์ ในหัวข้อ "เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด" โดยเน้นในเรื่องการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ phenixbox.com โดยถ่ายทอดสัญญาณผ่านโปรแกรม Zoom จากสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์