ban activitycpd

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี จัดประชุมคณะอนุกรรมการ พิจารณาเงินกู้ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2564 โดยมี นางฉลวย ชาญสวัสดิ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี
เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรอง แผนงานและโครงการของสหกรณ์ที่ประสงค์ขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ สัญญาละไม่เกิน 5,000,000 บาท ผ่านระบบ Application Zoom โดยที่ประชุมได้พิจารณาสหกรณ์ที่ประสงค์ขอกู้เงินครั้งนี้ จำนวน 4 สหกรณ์ 4 สัญญา เป็นเงินจำนวน 11.32  ล้านบาท  และขอขยายการชำระหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ จำนวน 1 สหกรณ์ และที่ประชุมมีมติอนุมัติเงินกู้ให้แก่สหกรณ์ จำนวน 4 แห่ง 4 สัญญา เป็นเงิน 11.32 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และอนุมัติขยายเวลาในการชำระหนี้ ให้กับสหกรณ์ที่ยื่นความประสงค์ขอขยายเวลาในการชำระหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี