ban activitycpd

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 นางฉลวย  ชาญสวัสดิ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นางนงค์นุช  พุ่มประดล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และคณะ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการพัฒนาการดำเนินงานซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์และการเชื่อมโยงเครือข่าย ภายใต้โครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ให้เป็นช่องทางตลาดให้กับสินค้าสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตที่มีบทบาทในการบริหารจัดการผลผลิตและสินค้าจากสมาชิกเกษตรกรเชื่อมโยงไปสู่ผู้บริโภคผ่านร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ต โดยในจังหวัดปทุมธานี มีสหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จำกัด เป็นสหกรณ์เป้าหมายในการด้านเนินการ มีการจัดเวทีในการประชุมวางแผนการพัฒนาการดำเนินงานซูเปอร์มาเก็ตสหกรณ์และการเชื่อมโยงเครือข่าย และการจัดทำแผนการแนะนำ ส่งเสริม พัฒนาการดำเนินธุรกิจงานซูเปอร์มาเก็ตสหกรณ์ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการสหกรณ์/ผู้จัดการ/ฝ่ายตลาดและผู้ที่เกี่ยวข้องของสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัด/เจ้าหน้าที่โครงการ/ รวม 20 คน ณ ฟาร์มลุงแดง ตำบลคลองเจ็ด อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี.