ban activitycpd

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 นางฉลวย  ชาญสวัสดิ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย นางนงค์นุช  พุ่มประดล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และคณะ
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 2/2564 โดยมีนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อรับทราบผลการดำเนินโครงการเพื่อขอใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด 2019 ด้านเกษตร โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดปทุมธานี ปีงบประมาณ 2564 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า รวมทั้งผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายสำคัญกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งส่วนที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์จังหวัด ได้แก่ การใช้ระบบตลาดนำการผลิต และการนำเสนอแผนบูรณาการการขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการสินค้าเกษตรระดับจังหวัดปทุมธานี OPP : One Plan Province  (Pathumthani) เพื่อใช้เป็นกรอบการขับเคลื่อนในการดำเนินงานของสินค้าเกษตร สินค้าข้าว และผัก ของสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร ภายในจังหวัด และการพิจารณาแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดปทุมธานี (พ.ศ. 2566-2570) โดยเป็นการประชุมทางไกลออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็คทรอนิค (ระบบ Zoom)