ban activitycpd

วันที่ 16 มีนาคม 2561 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 และกลุ่มตรวจการสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจากนายก่อเกียรติ สวนศิริ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ให้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี

2560 ของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานฝาจีบ จำกัด ณ ที่ทำการของสหกรณ์ฯ