ban activitycpd

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 นายก่อเกียรติ  สวนศิริ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นายทวีศักดิ์ อสุชีวะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
เข้าร่วมการประชุม Web Conference การชี้แจงแนวทางการรายงานผลการดำเนินงาน "โครงการตามนโยบายสำคัญ 15 เรื่องและโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค  ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดปทุมธานี