ban activitycpd

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 นายทวีศักดิ์ อสุชีวะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ และนางสาวณัฐณิชา สงชู นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
ได้รับมอบหมายจากสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี เข้าติดตามโครงการส่งเสริมสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลของ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสถาบัน เอไอที จำกัด