ban activitycpd

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 นางสาววัลญา อุ่นเบ้า นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ และนางสาวดวงดาว ทวานนท์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ได้รับมอบหมาย
จาก นายก่อเกียรติ สวนศิริ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์บางกอกคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด