ban activitycpd

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 นายพิทักษ์ อุ่นทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 และนางสาววัลญา อุ่นเบ้า นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการได้รับมอบหมายจากนายก่อเกียรติ สวนศิริ
สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ณ สหกรณ์บริการบ้านเอื้ออาทรติวานนท์