ban activitycpd

วันที่ 15 มกราคม 2562 นายอาทิตย์ สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ สหกรณ์
การเกษตรคลองหลวง จำกัด โดยสหกรณ์ได้รับงบประมาณอุดหนุนตามโครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้รับอนุมัติในการก่อสร้างเครื่องอบความชื้นข้าวเปลือกพร้อมโรงคลุมขนาด 400 ตัน/วัน เพื่อรองรับการขยายธุรกิจการรวบรวมข้าวเปลือกจากสมาชิกเพิ่มมากขึ้น และจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปรับปรุงคุณภาพข้าวเปลือกก่อนการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและเกิดประโยชน์ต่อสหกรณ์และสมาชิกสูงสุด และในโอกาสนี้ ได้เยี่ยมฟาร์มลุงแดงสมาชิกกลุ่มอาชีพการเกษตรก้าวหน้าพอเพียง สังกัดสหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จำกัด เป็นเกษตรกรที่ใช้แนวทางเกษตรทฤษฏีใหม่