ban activitycpd

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.พินิจ บุญเลิศ  ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดงานจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดหน้าไม้ หมู่ 5 อำเภอ
ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ สมาชิกเหล่ากาชาด องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการประชาชนถึง หมู่บ้าน ตำบล และเป็นการช่วยเหลือ บรรเทา แบ่งเบาภาระของประชาชนในการไปติดต่อขอรับบริการจากภาครัฐ โดยให้คำปรึกษาปัญหาต่าง เช่น การให้ความรู้ในการส่งเสริมอาชีพ แนะแนวอาชีพให้คำปรึกษากฎหมายแรงงาน การมอบสิ่งของยังชีพที่จำเป็นในชีวิตประจำวันให้กับผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนการบริการ การนำหน่วยแพทย์ไปรักษาชาวบ้าน จัดนิทรรศการความรู้ด้านต่างๆ และจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์จากกลุ่มแม่บ้านในพื้นที่ ทั้งนี้ นายอาทิตย์ สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ในงานดังกล่าว พร้อมเผยแพร่ความรู้งานสหกรณ์แก่ประชาชนทั่วไป และแจกกระปุกออมสินเพื่อส่งเสริมการออม โดยมีผู้เข้ารับบริการจำนวน 70 ราย