ban activitycpd

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 นายอาทิตย์ สุขเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นางนงค์นุช พุ่มประดล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี
กลุ่มเกษตรกรทำนาบึงคำพร้อย ณ ห้องประชุมสายธารา องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย โดยมี นายอิทธิ ดุษฎีธารางกูร ปลัดอำเภอลำลูกกา เป็นประธานในพิธีเปิด  โดยกลุ่มปีบัญชี 30กันยายน 2561 ทางกลุ่มมีสมาชิกจำนวน 302 คน ผลดำเนินงานในรอบปีมีกำไรสุทธิ จำนวน 25,634.86 บาท