ban activitycpd

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 นายอาทิตย์ สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี และนายสุวิทย์ ทุมมณี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ร่วมให้การต้อนรับ ด.ร.วราภรณ์ พรหมพจน์ ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมโรงสีสหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จำกัด และโรงคัดแยกเมล็ดพันธ์ เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตเมล็ดพันธ์ และลดต้นทุนการผลิต ของเกษตรกร และสมาชิกสหกรณ์