ban activitycpd

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 นายอาทิตย์ สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ได้มอบหมายให้นายทวีศักดิ์ อสุชีวะ ผู้อำนวยการกลุ่มสงเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
พร้อมด้วยคณะทำงานตรวจประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ระดับจังหวัด เข้าประเมินสหกรณ์เช่าซื้อที่ดินธัญบุรี จำกัด และสหกรณ์การเกษตรลำลูกกา จำกัด