ban activitycpd

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมอาหารปลอดภัย
และการตลาดนำการผลิต โดยมีนายโชคชัย คลศรีชัย ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัทไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด กล่าวรายงานขอบเขตความร่วมมือ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน พร้อมด้วยนายอาทิตย์ สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเพิ่มประสิทธฺภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน (GAP/Organic Thailand) และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งสอดคล้องตามแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายตลาดนำการผลิตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีกิจกรรม 1.พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 2.การจัดนิทรรศการ  ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ห้อง 115) ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร