ban activitycpd

วันที่ 1 มีนาคม 2562 นายอาทิตย์ สุกเหลือ  สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี  เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจสินค้า
เกษตรสหกรณ์ประมงในจังหวัดปทุมธานี ปี2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์ประมงให้มีศักยภาพ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ โดยใช้หลักการตลาดนำการผลิต สหกรณ์เป้าหมายได้แก่ สหกรณ์ประมงผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำปทุมธานีจำกัด จำนวนผู้เข้าประชุม 30 คน ได้ระดมความคิดเห็นและจัดทำแผนพัฒนาองค์กรโดยเริ่มจากการจัดทำฐานข้อมูลสมาชิก เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนการผลิตต่อไป