ban activitycpd

วันที่ 2 มีนาคม 2562 นายอาทิตย์ สุขเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นายสุวิทย์ ทุมมณี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี2561
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยคูราโบ จำกัด ณ สนามฟุตบอลบริษัท ไทยคูราโบ ผลดำเนินงานในรอบปีมีกำไรสุทธิ จำนวน 2,610,225. 24  บาท ปันผล 3.40 เฉลี่ยคืน 6.50