ban activitycpd

วันที่ 4 มีนาคม 2562 นายอาทิตย์  สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี  มอบหมายให้นางนงค์นุช  พุ่มประดล  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี
2561 ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรีนสปอต จำกัด ณ.ที่ทำการสหกรณ์  โดยสหกรณ์มีผลดำเนินงานประจำปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีสมาชิก 942 คน มีกำไรสุทธิ 10,890,152.29 บาท จัดสรรเงินปันผล อัตรา 5.30 % เฉลี่ยคืน 17% และจัดสรรเป็นทุนสาธารณประโยชน์  ทุนสวัสดิการสมาชิก เพื่อช่วยเหลือและดูแลสมาชิกให้มีความอยู่ดีกินดี