ban activitycpd

วันที่ 4 มีนาคม 2562 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ นำโดยนางกัญญณัช ศิวะตระกูล นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ และคณะ เข้าประสานงาน ให้ความรู้
และให้คำแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ในเรื่องการจัดทำเอกสารสัญญาเงินกู้และสัญญาค้ำประกันเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนของเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์   ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนักกีฬาคนพิการ จำกัด  สหกรณ์การเกษตรลาดหลุมแก้วพัฒนาจำกัด และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 48 ไร่ ไพร่ฟ้า โดยมี นางสาวกรรณิการ์ กล้ากรกิจ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เจ้าหน้าทีส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประสานงานและให้คำแนะนำช่วยเหลือสหกรณ์